Skip to main content

Sök produkt - På plats utförande

 

Breadcrumb

Hem / Sök produkt - På plats utförande

På plats utförande


 

Brandskydd av träprodukter med dokumenterade egenskaper
Medlemmar kan välja att lista brandskyddade träprodukter på NBT hemsida. NBT utvärderar och sammanställer en förteckning över träprodukter med dokumenterade egenskaper för både brand- och bruksklass. Produkterna som listas här uppfyller de krav NBT ställer på produkterna och informationen är granskad av RISE Träbyggande.

Produkterna ska ha dokumenterade egenskaper för både brandklass enligt EN 13501-1 (brandpåverkan som är lagkrav) och bruksklass enligt EN 16755. NBT anser att bruksklass är viktig för att dokumentera relevanta egenskaper för träproduktens användningsområde.

Brandklass kan även vara enligt fasadbrandprovning (t ex SP Fire 105).

För brandskydd som appliceras på plats kan det även vara aktuellt med brandklass enligt EN 13501-2 (brandmotstånd).

De brandskyddade produkterna delas upp i två kategorier med avseende på tillverknings- och appliceringsmetod:

 • Industriellt tillverkade produkter (Utförs via maskinell process)
 • Brandskydd som appliceras på plats (Ytbehandling som appliceras för hand på plats eller i fabrik)

Industriellt tillverkade produkter ska vara certifierade och CE-märkta enligt EN 14915 (träpaneler) eller EN 13986 (träskivor) och med brandklass enligt EN 13501-1.

Brandskydd som appliceras på plats kan vara certifierade och CE-märkta enligt ETA som tagits fram enligt ETAG 028 eller EAD 350865-00-1106 och med brandklass enligt EN 13501-1.

Användaren är ansvarig för att säkerställa att produkten används för rätt användningsområde i det aktuella fallet och att produkten uppfyller gällande brandskyddskrav. Brandskyddskraven är nationella och varierar i de nordiska länderna. NBT har tagit fram en checklista för respektive land Danmark, Norge och Sverige.

 


 

a

Protega AB, Sverige

Hemsida: https://protega.se/
E-post: info@protega.se

Företagspresentation:
Sedan 1988 har vi tillverkat svenskt brandskydd i absolut världsklass från vår produktion i Trelleborg. Sakta och säkert utvecklades företaget från att sälja ett fåtal produkter, till att idag erbjuda ett komplett sortiment för produkter inom passivt brandskydd. Brandskyddsfärg för bärande stål- och träkonstruktioner och brandsäkra ytskikt, samt produkter för brandtätning för byggnadens alla delar.

 

Begreppsförklaring

 

 • BS EN16755 EXT har inte samma samma egenskaper som EN16755Open or Close

  Kriterierna för att visa bruksklasser av brandskyddets beständighet och säkerställa att produkten håller måttet under dess livscykel provas enligt EN 16755 – Durability of reaction to fire performance. Standarden har en röd tråd genom ASTM D2898, NT-Fire 053, CEN/ts 15912 och nu som Europeisk provningstandard EN16755 INT1, INT2, EXT.

   

  Medlemsländer tillämpar EN16755 EXT enligt grundläggande kravkriterier, bortsett från Storbritannien som valt att inte ta en viktig parameter som förenklat innebär att THR 600s inte tillåts öka ≤20% jämfört med de prover som genomgått accelererad åldring. I Storbritannien kan således produktegenskaper beskrivas godkända såsom BS EN16755 EXT, men godkännandet gäller inte i t.ex. Norge, Danmark, Finland, Sverige eftersom provningsstandarden inte efterlevs såsom EN16755 EXT.

   

  Klicka här för att läsa hela NBTs kommentar till detta.

 • Vad innebär CE-märkningOpen or Close
 • Vad innebär prestandadeklaration (DoP)Open or Close

  Prestandadeklarationen (DoP) är nyckelbegreppet i den senaste byggproduktförordningen (CPR) 305/2011. DoP ger tillverkaren möjlighet att leverera informationen om de väsentliga egenskaperna hos sin produkt som han vill leverera till marknaden.

   

  Tillverkaren ska utarbeta en prestandadeklaration när en produkt som omfattas av en harmoniserad standard (hEN) eller en europeisk teknisk bedömning (ETA) släpps ut på marknaden. Genom att utarbeta denna DoP tar tillverkaren ansvaret för byggproduktens överensstämmelse med deklarerade prestanda. På grundval av informationen i en DoP kommer användaren att besluta att köpa, bland de produkter som är tillgängliga på marknaden, den som är lämplig för den användning han avser att ge en sådan produkt och han påtar sig fullt ansvar för detta beslut.

   

  DoP utgör då nyckelelementet i den inre marknadens funktion för byggprodukter genom att ge den nödvändiga insynen och genom att skapa ett tydligt system för fördelning av ansvar mellan aktörer. Minsta mängd information som tillverkaren är skyldig att tillhandahålla är nyskapande jämfört med den nuvarande situationen enligt byggproduktdirektivet (CPD):tillverkaren måste deklarera – produktens avsedda användning och – minst en av de relevanta väsentliga egenskaperna för var och en av de angivna användningsområdena.

   

  DoP skiljer sig från DoC genom att det tydligt uttrycker produktens prestanda i förhållande till de väsentliga egenskaperna som definieras i relevanta hEN.

   

  CE-märkningen följer DoP och innebär att tillverkaren strikt har följt alla tillämpliga procedurer för att utarbeta sin DoP och följaktligen är DoP korrekt och tillförlitlig. En kopia av produktdeklarationen ska levereras antingen i pappersform eller elektroniskt på det eller de språk som krävs av den medlemsstat där produkten tillhandahålls. Kopian av prestanda-deklarationen kan göras tillgänglig på en webbplats, även om villkoren för detta fortfarande inte är definierade när det här dokumentet utarbetas. En papperskopia av prestandadeklarationen ska fortfarande levereras om mottagaren begär det.

 • Vad innebär fasadbrandprovning SP-Fire 105Open or Close

  Brandteknisk provning enligt SP FIRE 105 utvärderar ett fasadssystems brandegenskaper avseende flamspridning, nedfallande delar, temperatur vid takfot och strålning mot våningen ovanför den brinnande lägenheten. De allmänna råden i BBR hänvisar direkt till metoden är det gäller ytterväggar i BR1-byggnader och kraven är beskrivna i råden.

   

  Exempel på fasadsystem som kan provas i denna metod är träfasader, reveterade cellplastfasader, skivfasader, betongelement m.m.

 • Vad innebär EuroklassystemetOpen or Close

  Material- och ytskiktsklasser benämns reaction to fire eller reaktion vid brandpåverkan och utgör underlag för vilka typer av material man ur brandsynpunkt kan ha i olika delar av byggnaden.

   

  Både brandklasserna för brandmotstånd och reaktion vid brandpåverkan är reglerade i europeiska standarder och ska användas av alla länder inom den inre marknaden. Det är däremot upp till varje land att bestämma vilken kravnivå som gäller.

   

  Brandklasserna som gäller för ytskikt på väggar och tak består av en huvudklass (A1-F) och tilläggsklasser för om det förekommer brinnande droppar och mängden brandgaser (rök).

   

  Huvudklass Brandegenskap i ett rumsbrandtest (room corner) Exempel på byggprodukt Motsvarande äldre svensk benämning
  A1 Ingen övertändning med 300 kW tändkälla Sten, betong, viss mineralull Obrännbart
  A2 Ingen övertändning med 300 kW tändkälla Mineralull, obehandlad gipsskiva med tunt ytskikt Obrännbart
  B Ingen övertändning med 300 kW tändkälla Målad gipsskiva, brandmålad eller brandimpregnera träpanel, skivmaterial av trä Klass I
  C Ingen övertändning med 100 kW tändkälla Brandmålad eller brandimpregnerad träpanel, skivmaterial av trä. Gipsskiva med normal papperstapet Klass II
  D Övertändning efter 2 minuter med 100 kW tändkälla Obehandlad träpanel Klass III
  E Övertändning inom 2 minuter med 100 kW tändkälla Vissa typer av cellplast Svårantändligt
  F - - -

   

  Tändkällan är en gaslåga som placeras i hörnet vilket är den plats i rummet som gör att en brand kan utvecklas extra snabbt. En tändkälla på 100 kW motsvara ungefär en brand i en papperskorg.

   

  Huruvida ett rum blir övertänt eller inte har stor betydelse för risken för brand- och brandgasspridning till övriga byggnaden och möjligheterna att utrymma i närheten av branden. Byggreglerna reglerar å andra sidan inte möblering och lös inredning i byggnaden. Enbart genom till exempel brand i en större stoppad soffa kan det frigöras tillräckligt med energi för att en övertändning ska kunna inträffa i ett litet rum även om rummet har obrännbar vägg- och takbeklädnad. Man kan se det som att byggreglerna säkerställer att byggnaden i sig inte ska vara farlig genom att exempelvis en brand i en papperskorg inte leder till mycket snabb övertändning av hela rummet.

 • Brinnande droppar och begränsning av brandgaserOpen or Close

  Följande klasser finns för brinnande droppar och begränsad mängd av brandgaser:

        • s1 byggnadsdelen får avge mycket begränsad mängd med brandgaser

        • s2 byggnadsdelen får avge begränsad mängd med brandgaser

        • s3 inget krav på begränsad produktion av brandgaser

        • d0 brinnande droppar eller partiklar får inte avges från byggnadsdelen

        • d1 brinnande droppar eller partiklar får avges i begränsad mängd

        • d2 inget krav på begränsning av brinnande droppar och partiklar.

   

  Klass A1 behöver inte kombineras med några tilläggsklasser då det är i princip helt obrännbara produkter. Klass A2 till D ska alltid kombineras med båda underklasserna s och d. Klass E kan bara kombineras med d2 om inget droppkrav uppfylls. E-d2 återfinns däremot inte i BBR varför klass E är den lägsta nivå som gäller där det ställs krav i BBR.

   

  Observera att både huvudklassen och underklasserna ska uppfyllas om det finns ett krav i byggreglerna. Om kravet exempelvis är lägst D-s2,d0 är en produkt som uppfyller D-s1,d0 godkänd medan C-s1,d1 inte duger då droppkravet inte är uppfyllt. Klass A1 är däremot alltid godkänt även om tilläggsklasserna inte kan redovisas.

 • Industriellt tillverkade produkterOpen or Close
 • Brandskyddsfärg som appliceras på platsOpen or Close
 • Kontrollsystem – Industriellt tillverkade produkter enligt CPROpen or Close
 • Kontrollsystem – Brandskydd som appliceras på platsOpen or Close
 • Kontrollmetoder för brandskyddsfärger (filmbildande)Open or Close